ISBET 2009

The International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET2009)

September 29, Tue. - October 2, Fri., 2009

Committee

Co-Presidents: Ken Nagata
Tetsuo Kobayashi
Co-Vice-Presidents: Yoshihiko Koga
Koichi Hirata
Secretary-General: Hiromichi Yuya
Program Chair: Isamu Ozaki
Local Organizing Committee: Hideo Eda
Mutumi IIjima
Keiji Iramina
Toshihiko Kinoshita
Katsuhiro Kobayashi
Takashi Nagamine
Masafumi Nakagawa
Nobukazu Nakasato
Mikio Ohsawa
Hiroshi Ohtsubo
Satoru Ohtomo
Hisaki Ozaki
Fumio Shichijo
Masuro Shintani
Hisao Tachibana
Hideaki Tanaka
Mitsuo Tonoike
Shoogo Ueno
Shinichi Wada
Kaoru Yamazaki
Eriko Yokoyama
Program Committee: Hideo Eda
Hidenao Fukuyama
Ryusuke Kakigi
Kyousuke Kamada
Shigeki Kameyama
Kiyoto Kasai
Shinsuke Kito
Nobuki Murayama
Takashi Nagamine
Masafumi Nakagawa
Nobukazu Nakasato
Mikio Osawa
Hiroshi Otsubo
Hisaki Ozaki
Masuro Shintani
Hideaki Shiraishi
Shozo Tobimatsu
Eiichiro Urasaki
Hirooki Yabe
Shuhei Yamaguchi
Eriko Yokoyama
Harumi Yoshinaga
Masato Yumoto
Site Map | Contact Us | ©2008 ISBET 2009 Committee